CURS OF BASIC

CURS BÀSIC DE TREBALLS VERTICALS

Formació especialitzada i homologada en l’àmbit europeu per a la realització de feines verticals. En ell es qualifica els participants per a la realització de les maniobres bàsiques per a treballs de posicionament i treball mitjançant cordes.

VISITA EL NOSTRE
CENTRE FORMATIU

ALTRES CURSOS RELACIONATS

CURS OF II

CURS OF III

RECICLATGE FORMACIÓN

CALENDARI FORMATIU

FORMULARI INSCRIPCIÓ

BONIFICACIÓ CURSOS

Persones amb poca experiència o sense en tècniques d’accés i posicionament per corda.

40 hores presencials (teoricopràctics). Horari de matí (8 a 16 hores).

 • Conèixer els criteris i les normes de seguretat bàsiques que s’han d’aplicar en l’execució de treballs temporals en altura mitjançant treballs verticals.
 • Conscienciar sobre la importància d’adquirir hàbits de conducta que garanteixin l’autoprotecció individual i col·lectiva.
 • Adquirir els coneixements dels sistemes de seguretat i de treball en treballs verticals.
 • Adquirir els coneixements tècnics bàsics per a la progressió per cordes.
 • Conèixer l’aplicació pràctica de la normativa sobre Equips de Protecció Individual i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Conèixer les normes sobre cura, manteniment i verificació dels diferents dispositius i components de l’Equip Vertical Personal.
 • Conèixer les tècniques bàsiques de manipulació de càrregues en altura.
 • Conèixer les mesures de seguretat davant de condicions meteorològiques que puguin afectar la seguretat.
 • Normativa técnica del Equipo Vertical Personal. Características y tipología.
 • Normativa y reglamentación aplicable a los trabajos verticales.
 • Aspectos básicos de la seguridad y prevención en los trabajos verticales.
 • Elementos básicos de la física aplicada al comportamiento del material durante su uso.
 • Comprobación, verificación y revisión del Equipo Vertical Personal.
 • Selección e instalación de los componentes del Equipo Vertical Personal.
 • Técnicas básicas de progresión por cuerdas:
  • Progresión en ascenso y descenso.
  • Cambios de dirección. (Ascenso y descenso).
  • Cambio de líneas o cuerdas de progresión.
  • Progresión avanzada por cuerdas:
  • Paso de obstáculos. (Ascenso y descenso).
  • Paso de fraccionamiento. (Ascenso y descenso).
 • Uso de dispositivos de anclaje tipo “C” permanentes (líneas de vida horizontales) y de dispositivos anticaídas sobre líneas de anclaje rígido y flexible verticales.
 • Progresión en vertical sobre estructuras utilizando un doble elemento de amarre. (Distinto tipos)
 • Instalaciones de cabecera no complejas e instalación de los tendidos de trabajo y seguridad)
 • Maniobras básicas de evacuación y rescate de accidentados suspendidos de cuerdas.
 • Manejo y uso básico de cargas en altura.
 • Nudos sobre cuerdas fundamentales.
 • Conocimiento de las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas
 • Professorat de classes teòriques i pràctiques.
 • Utilització durant el curs de l’equip vertical personal.
 • Instal·lacions docents de teòriques i pràctiques.
 • Assegurança de responsabilitat civil i accidents del professorat.
 • Disseny i realització dels exàmens.
 • Coordinació tècnica i pedagògica.
 • Informe avaluatiu final.
 • Acreditació i carnet professional (En cas de superació del curs).
 • Assegurança d’accidents (en cas de ser necessari 3 € per alumne i dia aproximadament).

La prova avaluativa d’aquest nivell professional consistirà en la realització d’un examen pràctic de maniobres de progressió sobre cordes i un examen escrit tipus test sobre aspectes i coneixements teòrics dels treballs verticals sobre el que indica el manual d’ANETVA.

Per superar el curs cal tenir un 5 o més en cadascun dels exàmens.

L’alumne al començament del curs serà informat de les faltes lleus (acumulatives) i de les faltes greus (eliminatòries), que en el cas de cometre-les suposaran que no superarà el curs.

És obligatori assistir als cursos de formació amb roba de treball i calçat de seguretat.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de tres anys, comptadors des de la data d’emissió d’aquestes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

 • Full d’inscripció.
 • Fotocòpia DNI.
 • 1 foto.
 • Certificat mèdic. (Treballs en Altura)En cas de desocupat: Certificat alta desocupació actualitzat.

Ompliu el formulari, signeu-lo i envieu-lo juntament amb la documentació requerida per e-mail: formacion@accesvertical.es

PREGUNTES FREQÜENTS

En l’àmbit nacional, cal disposar de la formació ANETVA per a la realització de treballs verticals. Disposa de diferents nivells de formació, adaptats segons les tasques d’exercir per cada treballador, segons la responsabilitat.

La formació d’ANETVA a més està homologada amb el Comitè Europeu de Treballs Verticals ECRA i és acceptada a escala internacional per fer treballs en altura.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de tres anys, comptadors des de la data d’emissió de les mateixes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

A ACCÉS GRUP disposem d’un centre referent per a la formació presencial per a feines verticals. Un equip de formadors, amb més de 15 anys d’experiència a la docència i un centre de formació de més de 300 m2 amb simuladors per a tota mena de maniobres, permeten que els alumnes puguin aprendre i practicar amb total seguretat.

Tenim el centre habilitat tot l’any per a formacions, i un calendari amb una gran quantitat de dates perquè puguis fer la formació com més aviat millor. Visita el calendari o contacta amb nosaltres i t’informarem sobre dates, preus, bonificacions i tot el que necessitis.