LÍNIES DE VIDA
HORITZONTALS

EN795/C

Disposem d’una gran experiència en el muntatge de línies de vida, carrils de treball, punts d’ancoratge i altres elements de seguretat per a la prevenció de caigudes en altura.

El nostre departament d’enginyeria treballa constantment per crear i dissenyar sistemes d’accés segurs desenvolupant solucions específiques per a cada cas i d’acord amb la normativa vigent.

Som muntadors oficials dels millors fabricants

TIPUS DE LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Les línies de vida horitzontals són les més comunes per accedir a zones de difícil accés o a les cobertes que no tenen proteccions col·lectives.

El nostre sistema permet fixar els sistemes mitjançant pals i ancoratges químics a la base de formigó per a la posterior impermeabilització, deixant una instal·lació estanca i llesta per al seu ús. Disposem de sistemes deformables o rígids, així com de pas simple o amb carro de translació.

El sistema ha estat dissenyat especialment per a cobertes tipus Deck, ja que el sistema mecanitzat de fixació es pot ancorar a les xapes ondulades, panells de fusta i formigó prefabricat, evitant la possibilitat de filtracions d’aigua gràcies al collaret bituminós o en PVC-P.

La línia de vida s’instal·la sobre un suport específic per a cobertes de xapa metàl·lica ondulada o panells. Aquest queda consolidat mitjançant ancoratge mecanitzat a la greca formant un sistema ràpid de muntar i segur. El sistema, a diferència d’altres fabricants, és totalment deformable evitant així danyar la coberta en cas de caiguda.

Disposem d’un dels sistemes més avançats de connexió per a cobertes de fusta. El nostre model evita la visibilitat sense perdre la seguretat per a l’usuari. És el model més muntat als països nòrdics, on aquest tipus de cobertes són més generalitzades.

El nostre suport en forma de creu s’adapta perfectament a la greca sense haver de fer cap perforació a la coberta, les pinces mosseguen la junta oferint una alta resistència a la deformació. Disposem d’una gamma alta de peces compatibles amb els principals fabricants: Kalzip, Bemo i Rigidal.

En molts casos és preferible no foradar les cobertes, però hi ha estructures que ens permeten condicionar la zona, bigues IPN, tubulars o simples estructures d’equips existents. En aquestes situacions, ens adaptem per oferir el millor disseny sense que afecti la seguretat.

Uns dels dissenys més segurs o anomenats de risc zero són aquells que transcorren per sobre del cap de l’usuari. El nostre sistema dissenyat explícitament per a aquest ús permet el trànsit a grans distàncies, ja que el pas entre punts intermedis es fa mitjançant un carro de translació.

La creació de daus de formigó “insitu” ha quedat fora de normativa des que va sortir l’EN795/B corresponent als sistemes transportables. El nostre sistema homologat permet la instal·lació de línies de vida de cable o carril, sense la necessitat d’haver de perforar la coberta.

Les línies de vida rígides de format carril ofereixen una millor garantia de seguretat en situació on no es disposa d’una gran alçada de caiguda per oferir a penes deformació. També ens garanteix la total connexió, ja que l’usuari no es podrà desconnectar del sistema en cap moment.

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL