REVISIÓ, CERTIFICACIÓ I CONSULTORIA

Segons la nova normativa, els sistemes sota norma UNE EN 795:2012 es consideren elements d’ancoratge personals i els sistemes UNE EN 353-1:2014+A1:2017 equips de protecció individual, per això estan subjectes a les obligacions dels equips esmentats, han de ser revisats per personal qualificat en intervals màxims de 12 mesos, sense excepció. Passat aquest temps l’equip pot arribar a perdre la seva garantia i ser un perill per a l’usuari.

Som muntadors oficials dels millors fabricants

Únicament una empresa autoritzada i acreditada pel fabricant té accés als recanvis originals, així com les eines especials i necessàries per fer les comprovacions i possibles reparacions. També serà l’única que disposarà del fabricant un assessorament i informació necessària per donar solució a un possible problema.

Normativa aplicable: Les revisions s’han d’efectuar en compliment de la Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795:2012 i EN353.

Periodicitat de les inspeccions: Segons la norma UNE-EN 365:2005 sobre equips de protecció individual contra les caigudes d’alçada, a l’article 4.4 “Instruccions per a revisions periòdiques. La Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795 annex B paràgraf 3r i en EN353 article 2.1 apartats G i M on es recomana la necessitat de seguir les recomanacions del fabricant, els sistemes anticaigudes seran revisats amb intervals de màxim 12 mesos o després haver retingut la càrrega de caiguda.

SERVEIS

S’ha de fer una inspecció obligatòria a tots els dispositius de seguretat o ancoratge anualment per poder certificar-ne l’ús. La inspecció serà realitzada per un tècnic amb la formació adequada impartida pel fabricant dels sistemes instal·lats. En cas necessari (reparació) el tècnic serà assistit durant la inspecció per operaris muntadors especialitzats en sistemes d’ancoratge acreditats pel fabricant.

Els sistemes tenen moltes característiques úniques i només instal·ladors autoritzats que han estat formats i certificats poden inspeccionar o manipular aquests sistemes. La instal·lació ha d’estar formada únicament per components originals. Una ampliació, reparació, modificació que suposi la utilització de nous components ha d’estar necessàriament acompanyada d’una nova declaració de conformitat que inclogui el material esmentat dins la totalitat de components que formen el sistema.

Queda totalment prohibida la combinació dels components de diferents fabricants o marca existents al mercat, siguin o no conformes a la norma EN 795:2012. La manipulació o la reparació del sistema per empreses que no tinguin l’acreditació pertinent suposarà la pèrdua total de garanties existents. L’incompliment dels requisits i prohibicions abans detallades poden generar importants perills a les instal·lacions i ocasionar greus lesions, fins i tot perill de mort als usuaris dels sistemes esmentats.

En estructures o edificis acabats, únicament hi ha dues figures responsables de la seguretat dels treballadors que són la propietat de l’immoble i el contractista que dugui a terme les feines a realitzar o el manteniment.
En cas que aquests treballs es facin per empleats propis, la responsabilitat recaurà únicament sobre el propietari. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst, d’acord amb els principis generals següents:

 • Evitar riscos.
 • Avaluar els riscos que no es poden evitar.
 • Combatre els riscos a l’origen.
 • Adaptar la feina a la persona.
 • Tingueu en compte l’evolució de la tècnica.
 • Substituir el que és perillós pel que comporti poc o cap perill.
 • Planificar la prevenció.
 • Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual.
 • Impartir les instruccions adequades als treballadors.
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 estableix a l’art. 19 la necessitat d’aportar formació específica els treballadors exposats a un risc específic. És per això que l’equip d’ACCÉS GRUP, com a Escola de l’Associació Nacional de Treballs Verticals (A.N.E.T.V.A.) i recentment dins del Comitè Europeu E.C.R.A. (European Committee for Rope Access ), està capacitada per impartir amb les garanties de qualitat més grans, els cursos de formació per a l’ús dels sistemes instal·lats.

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL