CURSOS A MIDA

FORMACIÓ ACCÉS GRUP

L’equip d’accés formació està format per formadors ANETVA i tècnics superiors en PRL que s’encarreguen d’impartir els cursos de seguretat en alçada, utilització de línies de vida i sistemes contra caigudes, espais confinats, zones ATEX i rescat urbà. Tota la nostra formació està basada en els estàndards Europeus ECRA (European Committe for Rope Access) així com els Nacionals marcats per ANETVA (Associació Nacional de Treballs Verticals) i avalat pel sistema de qualitat Europeu ISO9001.

VISITA EL NOSTRE
CENTRE FORMATIU

CENTRE DE FORMACIÓ ACCÉS GRUP

Disposem d’un centre de formació de més de 300 m2, amb instal·lacions i alçades superiors als 12 m. amb diferents emuladors on els alumnes, tutelats pels nostres instructors, podran fer tota mena de maniobres simulant situacions reals de treball.

formacion@accesgrup.com

Tel. 693 720 718

BONIFICACIÓ CURSOS

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)
Mòdul Teoricopràctic:

 • Característiques tècniques de les PEMP.
 • Riscos específics en treballs amb PEMP.
 • Prevenció d’accidents més freqüents.
 • Mesures de prevenció i protecció.
 • Dispositius de seguretat.
 • Actuacions de seguretat en l’ús de PEM.
 • Documentació i senyalització.
 • Operador PEMP.
 • Equip de Protecció Individual.
 • Conclusions.

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)
Mòdul Teòric: (20%)

 • Legislació vigent.
 • Definició d’espai confinat.
 • Identificació i tipologia.
 • Riscos generals.
 • Riscos específics.
 • Mesures preventives.
 • Protocols d’accés i sortida.
 • Protocols en cas d’emergència.

Mòdul Pràctic: (80%)

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Utilització de sistemes daccés.
 • Usos d’ERA.
 • Equips de mesura d’atmosferes.
 • Utilització de sistemes d’hissat.
 • Pràctiques en emulador real.
 • Rescat i evacuació bàsic.

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)
Mòdul Teòric: (20%)

 • Legislació i normativa.
 • Física aplicada a la caiguda.
 • Principals riscos associats.
 • Prevenció en teulades i cobertes.
 • Seguretat davant de condicions meteorològiques adverses.
 • Manipulació de càrregues en alçada.
 • Equip i material per a treballs en alçada.
 • Sistemes anticaigudes.

Mòdul Pràctic: (80%)

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Protocols d’accés a + de 2 m d’alçada.
 • Conèixer i diferenciar sistemes homologats.
 • Maniobres en sistemes homologats.
 • Avaluar riscs específics.
 • Tipologies d’ancoratge.
 • Instal·lació de línies de vida temporals.
 • Tècniques d’autor de rescat bàsiques.

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)

Mòdul Teòric: (20%)

 • Normativa reguladora RD 2177/2004.
 • Física aplicada a la caiguda.
 • Equips normalitzats per al treball en alçada.
 • Dispositius d’ancoratge EN795-353.
 • Proteccions col·lectives.
 • Verificació d’equips col·lectius i individuals.

Mòdul Pràctic: (80%)

 • Instal·lacions de seguretat.
 • Confecció de nusos bàsics.
 • Protocols d’accés a més de 2 m d’alçada.
 • Coneixement i diferenciació de sistemes de seguretat homologats.
 • Maniobres en sistemes homologats.
 • Avaluació de riscos específics.
 • Tipologies d’ancoratge.
 • Instal·lació de línies de vida temporals.

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)
Mòdul Teòric: (20%)

 • Coneixements legislatius i normatius bàsics.
 • Criteris i normes de seguretat bàsiques que cal aplicar durant el desenvolupament dels treballs sobre talussos i fronts rocosos.
 • Aplicació de la normativa sobre EPI i equips de treball.
 • Característiques especials dels treballs.
 • Sistemes d’accés i posicionament.
 • Tipologia d’ancoratges en fronts rocosos i talussos.
 • Muntatge d’instal·lacions capçalera, sistemes de subjecció i anticaigudes.

Mòdul Pràctic: (80%)

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Progressions Avançades i Especials.
 • Planificació i supervisió dels treballs.
 • Organització de recursos.
 • Avaluació de riscos específics.
 • Evacuació i Rescat bàsic: descens amb víctima.
 • Instal·lació de línies de treball.
 • Tècniques d’autorescat bàsic.

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)
Mòdul Teòric: (20%)

 • Legislació vigent RD2177/2004.
 • Física aplicada a la caiguda.
 • Principals riscos associats.
 • Seguretat davant de condicions meteorològiques adverses.
 • Manipulació de càrregues en alçada.
 • Equip i material per a treballs en alçada.
 • Sistemes d’accés i anticaigudes.

Mòdul Pràctic: (80%)

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Estudi de casos singulars.
 • Conèixer i diferenciar sistemes homologats.
 • Progressió per estructures.
 • Avaluació de riscos específics.
 • Tipologia d’ancoratges.
 • Instal·lació de línies de treball.
 • Tècniques d’autorescat bàsic.

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)
Mòdul Teòric: (20%)

 • Legislació i normativa.
 • Física aplicada a la caiguda.
 • Principals riscos associats.
 • Seguretat davant de condicions meteorològiques adverses.
 • Manipulació de càrregues en alçada.
 • Equip i material per a treballs en alçada.
 • Sistemes anticaigudes.

Mòdul Pràctic: (80%)

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Protocols d’accés a + de 2 m d’alçada.
 • Conèixer i diferències sistemes homologats.
 • Maniobres en sistemes homologats.
 • Progressió per estructures.
 • Tipologies d’ancoratge.
 • Instal·lació de línies de vida temporals.
 • Tècniques d’autorrescat bàsiques.

(Per a poder participar en el curs, l’aspirant haurà d’acreditar formació en tècniques i posicionament per cordes)

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)
Mòdul Teòric: (20%)

 • Llei de prevenció laboral, treballs en altura 2177/2004
 • Normativa d’equips de protecció individual.
 • Normatives europees relacionades amb els materials a utilitzar.
 • Revisions exhaustives avançades de cada dispositiu/EPI.
 • Disseny i preparació d’avaluació de riscos.
 • Sistemes de treball en equip i coordinació.
 • Millora de processos i temps en emergències.
 • Plans de treball i plans de rescat.

Mòdul Pràctic: (80%)

 • Ús de diferents sistemes de llitera.
 • Sistema d’hissat de víctima amb rescatador.
 • Sistema d’evacuació vertical (espai confinat)
 • Tècniques d’ascens i descens per tirolines.
 • Rescat mitjançant tècniques de contrapesos.
 • Maniobres de rescat amb sistemes avançats d’ancoratge.
 • Sistemes d’autoprotecció amb mètodes de sort.
 • Normativa d’equips de protecció individual.

Aquest curs es basa en els estàndards de rescat aquàtic, SWIF-TWATER i protocols NFPA
CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (24 hores)
1. Coneixement del medi:

 • Tipus de corrents.
 • Coneixement previ.
 • Morfologia dels corrents.
 • Flash Flood.
 • Valoració de riscos. Autoseguretat.

2. Primers auxilis específics:

 • Valoració primària i secundària.
 • Ferides, mossegades i picades.
 • Distress aquàtic.
 • Hemorràgies i Sock Hipovelèmic.
 • Hipotèrmia.
 • Traumatismes i politraumatismes.

3. Procediment de rescat:

 • Idioma i comunicació en medi aquàtic.

4. Tècniques de rescat:

 • Natació en corrent. Sistema SAFE.
 • Assegurament/rescat passiu i actiu.
 • Vàdeos.
 • Línies de tensió.

5. Mitjans de fortuna, tècnics:

 • Materials específics de rescat

PREGUNTES FREQÜENTS

En l’àmbit nacional, cal disposar de la formació ANETVA per a la realització de treballs verticals. Disposa de diferents nivells de formació, adaptats segons les tasques d’exercir per cada treballador, segons la responsabilitat.

La formació d’ANETVA a més està homologada amb el Comitè Europeu de Treballs Verticals ECRA i és acceptada a escala internacional per fer treballs en altura.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de tres anys, comptadors des de la data d’emissió de les mateixes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

A ACCÉS GRUP disposem d’un centre referent per a la formació presencial per a feines verticals. Un equip de formadors, amb més de 15 anys d’experiència a la docència i un centre de formació de més de 300 m2 amb simuladors per a tota mena de maniobres, permeten que els alumnes puguin aprendre i practicar amb total seguretat.

Tenim el centre habilitat tot l’any per a formacions, i un calendari amb una gran quantitat de dates perquè puguis fer la formació com més aviat millor. Visita el calendari o contacta amb nosaltres i t’informarem sobre dates, preus, bonificacions i tot el que necessitis.