CURS OF III

CURS AVANÇAT DE TREBALLS VERTICALS

Formació especialitzada i homologada en l’àmbit europeu per a la realització de feines verticals. S’hi qualifica els participants per a la realització de les maniobres avançades per a treballs de posicionament i treball mitjançant cordes. A més de certificar un coneixement sobre la normativa de prevenció aplicada i maniobres d’instal·lació i rescat complexes.

VISITA EL NOSTRE
CENTRE FORMATIU

ALTRES CURSOS RELACIONATS

CURS OF BASIC

CURS OF II

RECICLATGE FORMACIÓ

CALENDARI FORMATIU

FORMULARI INSCRIPCIÓ

BONIFICACIÓ CURSOS

Persones amb àmplia experiència en tècniques d’accés i posicionament per corda, acostumats a manejar equips de seguretat i equips de treball, a planificar i supervisar els treballs verticals i amb coneixement de la normativa sobre seguretat i prevenció de riscos.

40 hores presencials (teoricopràctics). Horari de matí (8 a 16 hores).

 • Conèixer i saber interpretar correctament la legislació i normativa aplicable als Treballs Verticals.
 • Conèixer i saber interpretar correctament la legislació i normativa aplicable als Treballs Verticals.
 • Adquirir els coneixements tècnics per muntar instal·lacions de capçalera complexes.
 • Comprendre la importància de l’adquisició d’hàbits de conducta a la feina que persegueixin l’autoprotecció personal.
 • Conèixer tècniques de dinàmica de grups i habilitats socials, per aplicar-les en l’organització d’equips humans de treball.
 • Adquirir coneixements en la planificació i la realització de procediments d’obra de treballs temporals en altura mitjançant treballs verticals.
 • Conèixer les exigències de seguretat en l’execució de treballs verticals en llocs de treball amb característiques i condicions especials.
 • Conèixer criteris bàsics d’ergonomia en la realització de tècniques de treballs verticals.
 • Conèixer la planificació d’emergències i execució de tècniques complexes d’evacuació urgent de treballadors accidentats en suspensió.
 • Coordinar el control i la verificació de l’equip vertical personal, així com vetllar per la cura i el manteniment.
 • Ser responsable de tot l’equip vertical personal assignat, prestant especial atenció a la cura, el manteniment, la verificació i l’anotació registral d’aquest.
 • Legislació i normativa aplicable als treballs verticals.
 • Normes UNE i EN.
 • Notes tècniques de prevenció de l’INSST.
 • Planificació i seguiment d’obres temporals en alçada fent servir les tècniques de treballs verticals.
 • Planificació d’emergències, recaptació i evacuació de persones accidentades en altura suspeses.
 • Aplicació de les mesures de seguretat davant de situacions meteorològiques adverses.
 • Mètodes de progressió per corda amb sistemes d’emergència.
 • Gestió i coordinació dels equips humans de treball.
 • Muntatge d’instal·lacions de capçalera i del sistema de treball i de seguretat de caràcter especial.
 • Realització de treballs temporals en altura mitjançant feines verticals en llocs especials de treball.
 • Manipulació avançada de càrregues en alçada.
 • Ergonomia en treballs verticals.
 • Professorat de classes teòriques i pràctiques.
 • Utilització durant el curs de l’equip vertical personal.
 • Instal·lacions docents de teòriques i pràctiques.
 • Assegurança de responsabilitat civil i accidents del professorat.
 • Disseny i realització dels exàmens.
 • Coordinació tècnica i pedagògica.
 • Informe avaluatiu final.
 • Acreditació i carnet professional (en cas de superació del curs).
 • Assegurança d’accidents (en cas de ser necessari 3 € per alumne i dia aproximadament).

La prova avaluativa d’aquest nivell professional consistirà en la realització d’un examen pràctic de maniobres de progressió sobre cordes i un examen escrit tipus test sobre aspectes i coneixements teòrics dels treballs verticals sobre el que indica el manual d’ANETVA.

Per superar el curs cal tenir un 5 o més en cadascun dels exàmens.

L’alumne al començament del curs serà informat de les faltes lleus (acumulatives) i de les faltes greus (eliminatòries), que en el cas de cometre-les suposaran que no superarà el curs.

És obligatori assistir als cursos de formació amb roba de treball i calçat de seguretat.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de dos anys, comptadors des de la data d’emissió d’aquestes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

 • Full d’inscripció.
 • Fotocòpia DNI. (En el cas de variació de dades)
 • 1 foto. (Actualitzada)
 • Certificat mèdic. (Treballs temporals a Altura)
 • Curs PRL.
 • Certificat Experiència. (600 h Of.-II)
 • Tenir en vigor l’acreditació d’Of.-II.
 • Curs PRL. (60 hores)
 • En cas de desocupat, adjunteu el certificat alta desocupació actualitzat.

Ompliu el formulari, signeu-lo i envieu-lo juntament amb la documentació requerida per e-mail: formacion@accesvertical.es

PREGUNTES FREQÜENTS

En l’àmbit nacional, cal disposar de la formació ANETVA per a la realització de treballs verticals. Disposa de diferents nivells de formació, adaptats segons les tasques d’exercir per cada treballador, segons la responsabilitat.

La formació d’ANETVA a més està homologada amb el Comitè Europeu de Treballs Verticals ECRA i és acceptada a escala internacional per fer treballs en altura.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de tres anys, comptadors des de la data d’emissió de les mateixes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

A ACCÉS GRUP disposem d’un centre referent per a la formació presencial per a feines verticals. Un equip de formadors, amb més de 15 anys d’experiència a la docència i un centre de formació de més de 300 m2 amb simuladors per a tota mena de maniobres, permeten que els alumnes puguin aprendre i practicar amb total seguretat.

Tenim el centre habilitat tot l’any per a formacions, i un calendari amb una gran quantitat de dates perquè puguis fer la formació com més aviat millor. Visita el calendari o contacta amb nosaltres i t’informarem sobre dates, preus, bonificacions i tot el que necessitis.