PROTECCIÓ
TRANSLÚCIDS

EN ISO 14 122

Uns dels riscos de caiguda a diferent nivell que ens trobem a la majoria de les cobertes són els anomenats translúcids o lluernes. Aquests poden provocar un risc greu que cal reduir per oferir un accés segur a les zones de treball. ACCÉS disposa de diferents solucions definitives a manera de proteccions col·lectives certificades adaptables al tipus de translúcid o lluerna.

Som muntadors oficials dels millors fabricants

TIPUS DE PROTECCIONS DE TRANSLÚCIDS

Uns dels riscos més comuns a tenir en compte són les caigudes a diferent nivell durant el trànsit al seu interior. La protecció de translúcids ofereixen una de les millors garanties pel que fa a la reducció del risc durant manteniments o treballs a coberta. El nostre equip dissenya a mida diferents sistemes per acomodar-lo a les instal·lacions.

El nostre sistema registrat per a la protecció col·lectiva als translúcids de les cobertes ens permet adaptar-nos a qualsevol mida, ja que es fabrica en blocs en acer galvanitzat no superiors a 14 kg i ens adaptem a tota mena de coberta, ja sigui d’acer o bé mitjançant sistemes autoportants.

Certificació: 14122-2

SAFETY NET 600-1200 J Xarxa de malla rectangular electrosoldada i galvanitzada amb quàdruple fil a les extremitats longitudinals, per a ús en interiors. SAFETY NET HI-VIS 600-1200 J Xarxa de malla rectangular electrosoldada, galvanitzada i plastificada (color groc), amb quàdruple fil a les extremitats longitudinals, per a ús en exteriors.

Dissenyada per ser utilitzada també a zones C-5 (corrosivitat industrial molt alta).

La protecció de lluerna s’usa com una protecció perifèrica per a qualsevol classe de claraboia. Els coixinets elàstics i els contrapesos preserven l’estanquitat de la coberta del sostre. Cada muntant s’estabilitza per dos contrapesos.

Fabricat en alumini brut, anoditzat o amb recobriment de pols segons RAL.
Certificació: 14122-3 i I85-015

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL