RECICLATGE OF BASIC

CURS BÀSIC DE TREBALLS VERTICALS

Formació especialitzada i homologada en l’àmbit europeu per a la realització de feines verticals. En ell es qualifica els participants per a la realització de les maniobres bàsiques per a treballs de posicionament i treball mitjançant cordes.

VISITA EL NOSTRE
CENTRE FORMATIU

ALTRES CURSOS RELACIONATS

CURS OF II

CURS OF III

RECICLATGE FORMACIÓ

CALENDARI FORMATIU

FORMULARI INSCRIPCIÓ

BONIFICACIÓ CURSOS

Única i exclusivament per a titulars d’una acreditació d’ANETVA de nivell Of-Basic.

 • Una jornada presencial de reciclatge.
 • Dues jornades de reciclatge. (vegeu requisits i documentació).
 • 8 hores presencials (pràctiques). Horari de matí (8 a 16 hores).
 • 16 hores presencials (pràctiques). Horari de matí (8 a 16 hores).

Verificar el nivell de coneixements, capacitats i competències en la realització de les diferents maniobres o tècniques de progressió per cordes d’aquest nivell professional.

 • L’avaluació de l’alumne que assisteixi a la jornada de reciclatge serà continuada.
 • L’alumne haurà de fer la maniobra de rescat, en un temps, NO superior a 15 minuts. En cas de superar-lo, serà considerat com a “no apte”.
 • L’alumne prèviament al començament de la jornada serà informat de les maniobres i tècniques a desenvolupar durant el reciclatge, així com de les faltes greus i lleus, que no ha de cometre per no ser declarat com a “no apte”.
 • Si l’alumne fos declarat “no apte” es podrà tornar a presentar a la convocatòria següent. Si en aquesta també resulta ser declarat “no apte”, se us informarà de la necessitat que torni a realitzar el curs complet de nivell Of-Basic.

La jornada de reciclatge consisteix en el repàs i la verificació de coneixements, capacitats i competències en la realització de les diferents maniobres o tècniques de progressió d’aquest nivell professional.

 • Professorat per al reciclatge de les pràctiques.
 • Utilització individual durant el curs de l’EVP, altres EPIs, Equips Auxiliars.
 • Instal·lacions i simuladors per a la realització del reciclatge pràctic.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i accidents del professorat.
 • Coordinació tècnica i pedagògica.
 • Renovació de l’acreditació i el carnet professional.
 • Assegurança d’accidents (en cas de ser necessari 3 € per alumne i dia aproximadament).

És obligatori assistir a la/les jornada/es de reciclatge roba de treball i calçat de seguretat.

La renovació de l’acreditació o el carnet professional que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell Of.-Basic, tenen una caducitat de tres anys, consecutius, a comptar de la data d’emissió que hi figura.

 • Tenir suficient educació, maduresa personal i capacitat per assegurar que entén els principis i els procediments de seguretat de les tècniques de treballs verticals.
 • Expirat el termini de caducitat indicat a l’apartat anterior, el titular d’aquestes haurà de procedir a la seva renovació dins del període comprès entre els 3 mesos anteriors a la data de caducitat de la seva acreditació i fins als tres mesos posteriors a aquesta.
 • Si el sol·licitant té caducada la seva acreditació o carnet professional i sol·licita la renovació d’aquesta en el període abans indicat haurà de fer un reciclatge d’una jornada, és a dir, 8 hores pràctiques i de manera presencial.
 • En cas que el sol·licitant sol·liciti la renovació de la seva acreditació, transcorregut el període abans indicat, però no hagi passat un any des de la data esmentada, haurà de realitzar un reciclatge de dues jornades, és a dir, 16 hores pràctiques i de manera presencial.
 • En cas que el sol·licitant sol·liciti la renovació de la seva acreditació o carnet professional, i hagi transcorregut més d’un any a comptar de la data de caducitat indicada en aquests, haurà de tornar a fer el curs complet de nou, o fer un examen pràctic. En el cas d’optar per l’examen, aquest consistirà en la realització pràctica de les maniobres i tècniques de progressió en treballs verticals del nivell Of-Basic sobre la base del que recull el manual de formació en tècniques de treballs verticals editat per ANETVA.
 • Després de la realització i superació del reciclatge, la renovació de l’acreditació o el carnet professional tindrà una nova vigència de 3 anys.
 • Emplenar i trametre el document d’inscripció al curs degudament emplenat. (Accés a l’enllaç que figura al costat esquerre).
  Bé per mail: anetva@anetva.org o per correu ordinari.
 • Fotocòpia DNI (en el cas de modificació de dades).
 • En cas de ser aturat el certificat d’alta com a demandant d’ocupació actualitzat.

PREGUNTES FREQÜENTS

En l’àmbit nacional, cal disposar de la formació ANETVA per a la realització de treballs verticals. Disposa de diferents nivells de formació, adaptats segons les tasques d’exercir per cada treballador, segons la responsabilitat.

La formació d’ANETVA a més està homologada amb el Comitè Europeu de Treballs Verticals ECRA i és acceptada a escala internacional per fer treballs en altura.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de tres anys, comptadors des de la data d’emissió de les mateixes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

A ACCÉS GRUP disposem d’un centre referent per a la formació presencial per a feines verticals. Un equip de formadors, amb més de 15 anys d’experiència a la docència i un centre de formació de més de 300 m2 amb simuladors per a tota mena de maniobres, permeten que els alumnes puguin aprendre i practicar amb total seguretat.

Tenim el centre habilitat tot l’any per a formacions, i un calendari amb una gran quantitat de dates perquè puguis fer la formació com més aviat millor. Visita el calendari o contacta amb nosaltres i t’informarem sobre dates, preus, bonificacions i tot el que necessitis.