PUNTS
D’ANCORATGE

EN-795

Són dispositius d’ancoratge rígids dissenyats per ser fixats, mitjançant un ancoratge estructural (CE) sobre superfícies verticals, horitzontals o inclinades (parets, sostres, columnes…). Es consideren equips rígids que acostumen a complementar sistemes horitzontals o verticals.)

Som muntadors oficials dels millors fabricants

TIPUS DE PUNTS D’ANCORATGE

Els punts d’ancoratge són sistemes que permeten assegurar un risc de caiguda a diferent nivell en una zona concreta o bé complementar instal·lacions de més recorregut.

Els punts d’ancoratge homologats per a formigó són un element molt important que cal considerar en la construcció. Els podem definir com a elements estructurals que es fixen a una estructura permanentment; s’hi podrà subjectar un dispositiu anticaiguda o un determinat EPI.

Els punts d’ancoratge homologats es poden adaptar a qualsevol superfície, el més comú és que a cobertes lleugeres complementin un sistema de línia de vida horitzontal o una zona de difícil accés. El nostre sistema és compatible amb remats tipus sandvitx, hot-deck o fusta.

Els punts d’ancoratge temporals són dispositius temporals, provisionals i transportables el disseny dels quals ha de permetre connectar un EPI contra caigudes d’alçada mitjançant un connector compatible, de manera que no es pugui desconnectar involuntàriament. Disposem d’un extens catàleg per emmotllar-los a estructures de metall, formigó o complementar accessos segurs.

Aquest tipus de sistemes ens permeten disposar de dispositius d’ancoratge homologats sense veure’ns obligats a fer perforacions a coberta. L’ancoratge de pes mort permet instal·lar a cobertes invertides o cassetons.

Els punts d’ancoratge escamotejables o de fàcil retirada són sistemes que permeten ser ocultats o directament extrets sense perdre’n la fiabilitat, però oferint un acabat estètic ideal per a zones visitables o de fàcil accés al públic, com ara edificis emblemàtics o patrimoni.

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL