CURS OF II

CURS AVANÇAT DE TREBALLS VERTICALS

Formació especialitzada i homologada en l’àmbit europeu per a la realització de feines verticals. En ell es qualifica els participants per a la realització de les maniobres avançades per a treballs de posicionament i treball mitjançant cordes.

VISITA EL NOSTRE
CENTRE FORMATIU

ALTRES CURSOS RELACIONATS

CURS OF II

CURS OF III

RECICLATGE FORMACIÓ

CALENDARI FORMATIU

FORMULARI INSCRIPCIÓ

BONIFICACIÓ CURSOS

Persones amb experiència en tècniques d’accés i posicionament per corda, acostumats a manejar equips de seguretat i equips de treball.

40 hores presencials ( teoricopràctics). Horari de matí (8 a 16 hores).

 • Conèixer els criteris i les normes de seguretat que s’han d’aplicar durant la realització de treballs temporals en altura mitjançant treballs verticals.
 • Instal·lació les instal·lacions de capçalera i muntatge de les esteses de treball i de seguretat.
 • Adquirir els coneixements tècnics per fer progressions especials i avançades per cordes.
 • Adquirir els coneixements relatius a la manipulació avançada de càrregues en alçada.
 • Adquirir els coneixements relatius a les mesures de seguretat davant de condicions meteorològiques que puguin afectar la seguretat.
 • Conèixer les normes de la cura, el manteniment i la verificació de l’Equip Vertical Personal.
 • Conéixer tècniques avançades d’evacuació urgent i rescat d’accidentats en suspensió.
 • Normativa i legislació aplicable als treballs verticals. Normativa dàmbit sectorial.
 • Instal·lacions de Capçalera avançades. Planificació i muntatge.
 • Instal·lacions de capçalera especials
 • Instal·lació del sistema de treball i seguretat
 • Tipus de dispositiu d’ancoratge. Resistències, angulacions, repartiment de càrregues i esforços.
 • Ús i progressió sobre dispositius d’ancoratge tipus “C”.
 • Progressions avançades sobre cordes:
  • Progressió horitzontal sota estructures.
  • Muntatge del fraccionament de cordes sota sostre.
  • Pas del fraccionament sota sostre.
  • Progressió sobre estreps en parament vertical.
  • Progressió amb assegurament dinàmic en estructures.
  • Progressió horitzontal sobre estructures.
 • Manipulació avançada de càrregues en alçada.
 • Maniobres avançades d’evacuació i de rescat d’accidentats suspesos de cordes.
 • Mesures de seguretat davant de condicions climàtiques que comprometen la seguretat.
 • Proteccions col·lectives i a tercers.
 • Professorat de classes teòriques i pràctiques.
 • Utilització durant el curs de l’equip vertical personal.
 • Instal·lacions docents de teòriques i pràctiques.
 • Assegurança de responsabilitat civil i accidents del professorat.
 • Disseny i realització d’exàmens.
 • Coordinació tècnica i pedagògica.
 • Informe avaluatiu final.
 • Acreditació i carnet professional (En cas de superació del curs).
 • Assegurança daccidents. (en cas de ser necessari 3€ per alumne i dia aproximadament).

La prova avaluativa d’aquest nivell professional consistirà en la realització d’un examen pràctic de maniobres de progressió sobre cordes i un examen escrit tipus test sobre aspectes i coneixements teòrics dels treballs verticals sobre allò indicat al manual d’ANETVA.

Per superar el curs cal tenir un 5 o més en cadascun dels exàmens.

L’alumne al començament del curs serà informat de les faltes lleus (acumulatives) i de les faltes greus (eliminatòries), que en el cas de cometre-les suposaran que no superarà el curs.

És obligatori assistir als cursos de formació amb roba de treball i calçat de seguretat.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de dos anys, comptadors des de la data d’emissió de les mateixes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

 • Full dinscripció.
 • Fotocòpia DNI. (En el cas de variació de dades)
 • 1 foto. (Actualitzada)
 • Certificat mèdic. (Treballs a Altura)
 • Curs Primers Auxilis.
 • Certificat Experiència. (600 hores d’experiència professional com a tècnic Of.-Basic)
 • Tenir en vigor l’acreditació de tècnic de nivell Of-Basic.
 • Curs de Primers Auxilis. (Entre 15 i 20 hores teòric/pràctiques)
 • En cas de desocupat, adjunteu el certificat alta desocupació actualitzat.

Ompliu el formulari, signeu-lo i envieu-lo juntament amb la documentació requerida per e-mail: formacion@accesvertical.es

PREGUNTES FREQÜENTS

En l’àmbit nacional, cal disposar de la formació ANETVA per a la realització de treballs verticals. Disposa de diferents nivells de formació, adaptats segons les tasques d’exercir per cada treballador, segons la responsabilitat.

La formació d’ANETVA a més està homologada amb el Comitè Europeu de Treballs Verticals ECRA i és acceptada a escala internacional per fer treballs en altura.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de tres anys, comptadors des de la data d’emissió de les mateixes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

A ACCÉS GRUP disposem d’un centre referent per a la formació presencial per a feines verticals. Un equip de formadors, amb més de 15 anys d’experiència a la docència i un centre de formació de més de 300 m2 amb simuladors per a tota mena de maniobres, permeten que els alumnes puguin aprendre i practicar amb total seguretat.

Tenim el centre habilitat tot l’any per a formacions, i un calendari amb una gran quantitat de dates perquè puguis fer la formació com més aviat millor. Visita el calendari o contacta amb nosaltres i t’informarem sobre dates, preus, bonificacions i tot el que necessitis.